Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2023-10-03
 


10% rabatt på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort från HBK.


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"Båtsamverkan

 HBK är anslutna till båtsamverkan.
Läs mer
>

 
 

Startsida > Aktuellt

utskriftsvänlig sida

 

Arkiv

    

Hinsholmens småbåtshamn är Grefabs näst största hamn med ca. 1550 båtplatser. Närbelägna hamnar är Saltholmen (Grefab) och GKSS hamnen i Långedrag.

Många negligerar tyvärr helt den fartbegränsning på 5 knop som råder i hamnen. Stora Targa- och Sargobåtar framförs ofta långt in i hamnen med farter upp till ca 20 knop. Detta orsakar givetvis stora påfrestningar på förtöjningsanordningar och obehag för dem som vistas i sina båtar i vår hamn. Flera av förarna som bryter mot fartbegränsningen har sina båtar på Saltholmssidan.


 

2023-09-18
Vågdämpande flytbrygga
2019 berättade Grefab för HBK att VB-bryggan skulle ersättas med en flytbrygga. Denna skulle stå klar våren 2020. Av olika anledningar som HBK inte känner till blev det ju inte så. Ovan nämnda datum bekräftade Grefab till HBK att en vågdämpande flytbrygga skall placeras 10m utanför den nuvarande VB-bryggan. Flytbryggan skall inte kunna beträdas från land. Arbetet skall enligt Grefab utföras på senhösten 2023 eller under våren 2024.
VB-bryggan som nyligen försetts med ny inre balk och förtöjningsinfästningar är fortfarande i akut behov av renovering. Ett stort antal stolpar saknas. Dessutom saknas räcken på flera ställen.
HBK har under hösten nåtts av rykten från båtägare som talat med Grefabs personal att flytbryggan skall avvinklas i 45 grader i riktning mot Saltholmen med början utanför Slörens hus. Önskemålet om detta diskuterades med Grefab i början av 2000-talet. Syftet med denna avvinkling är dubbelt - skydd mot västliga vindar för båtar som ligger på VB-bryggan och de närmaste bryggorna innanför denna samt en påminnelse till framför allt båtförare av Sargo- och Targabåtar som har sin båtplats på Saltholmssidan men också till övriga båtförare som framför sina båtar med så stor hastighet att mycket besvärande vågsvall uppstår vid de yttersta bryggorna. Upplysningsvis gäller 5 knop inom hamnområdet. Detta negligeras helt av många båtförare som naturligtvis ser konsekvenserna av sitt dåliga omdöme men som inte bryr sig.

2023-07-03
Skador i samband med blåst
I samband med kraftiga vindar i början av juli inträffade flera tillbud, främst på VB-bryggan men även på andra platser längre in i hamnen. Vindstyrkan låg runt 14m/s. Vad som skulle inträffat om den hade blåst storm under en längre tid, dvs. närmare fyra gånger kraftigare vind, vågar vi knappast tänka på.

Trots flera påpekanden från båtplatsinnehavare om palissadens dåliga skick har denna inte underhållits på flera år. Stolpar lossnar och slår mot båtar. Skyddet mot vågor är är mycket begränsat vilket medför att bryggan och dess infästningar utsätts för oerhört stora påfrestningar då båtar på 10 till 20 ton rör sig upp och ned i vågorna.

Många båtägare förtöjer tyvärr med snören snarare än med rep vilket naturligtvis inte fungerar i grov sjö. Ett flertal båtägare har inte kunnat kontaktas av HBK om detta pga Grefabs policy om kontaktförbud gentemot alla som inte är medlemmar i båtklubben.

I början av 2000-talet insåg dåvarande vd Peter Hartzell att VB bryggan var i dåligt skick och att något måste göras för att förhindra skador på både båtar och själva bryggan. Peter Hartzell föreslog att man skulle placera en pontonbrygga utanför VB-bryggan för att dämpa vågorna. Förslaget föll enligt Grefab på att man inte "ägde" vattnet utanför VB-bryggan.

På hösten 2019 meddelade Grefabs vd Ander Söderberg att en pontonbrygga skulle ersätta palissaden och stå klar på våren 2020. Enligt senare uppgifter saknades tillstånd för detta.

Det senaste enligt Grefab är att en vågdämpande pontonbrygga skall placeras utanför den nuvarande palissaden under 2024. Länsstyrelsen påstås enligt Grefab ha givit tillstånd till detta.

I början av juli 2023 blåste det kuling. Som väntat inträffade flera skador på de oskyddade båtplatserna.

Båt som gungar kraftigt i vågorna. Vindstyrka vid tillfället ca 14m/s.

Stolpe som lossnat från palissaden och slår mot båt.

Bild på flera båtar som gungar kraftigt.

Bild på rutten balk.

Bild på rutten balk.

2023-03-08
Möte om polisens båtsamverkan

Klubbens styrelse hade årets första möte med polisens representant för Båtsamverkan. Den tidigare polisen har lämnat över till Niklas Svensson.

Niklas berättade hur polisen ser på detta samarbete samt hur vi i klubbarna kanske borde agera för att minimera stölderna i hamnarna. Tillgreppen sker inte bara på nätterna utan ofta mitt på dagen enligt polisen som gav flera exempel på detta.

Kameraövervakning av hamnarna stod som en stor fråga där de olika hamnarna fått olika svar från GREFAB vid förfrågan om installation. Tydligen vet inte GREFAB själva vad som egentligen gäller om tillstånd?

Kanske borde vi bilda en paraplyorganisation med alla hamnarna där större gemensamma frågor kunde behandlas.

Coboatsappen används av flera föreningar. Den är gratis och används t.ex. för att sprida information om incident eller tillgrepp.

2022-12-12
Möte med Grefab i vår klubbstuga

 • Vågor från Styrsöbolagets snabbfärjor Den viktigaste frågan under mötet handlade om hur man skall hantera problemet med de oerhört kraftiga vågorna från Styrsöbolagets snabbfärjor som framför allt under det senaste året orsakat skador på flera båtar förtöjda på X- och VB-bryggorna.

  En förhoppning är att Styrsöbolaget framgent undviker den ”genväg” mot Saltholmen som orsakar störst vågbildning. Ett förslag från Grefab är att man som dämpande åtgärd placerar en lång ponton utanför den befintliga VB-bryggan.  Hur denna skall förankras är dock oklart. HBK tycker att en sådan ponton bör kompletteras med en 45-gradig avvinkling mot Saltholmen för att dämpa svallet från vågorna vid västliga vindar och även svallet från de båtar som framförs i höga hastigheter långt in i hamnområdet. Tillstånd för utläggning av pontonbrygga utanför VB-bryggan dock ej klart.  För att även skydda båtar på X-bryggan föreslår HBK att man vinklar av pontonbryggan i 45° i riktning mot Saltholmen enligt alt. 1 eller 2. (Se bild).

 • Belysning
  Av säkerhetsskäl framförde HBK önskemål om belysning längst ut på framför allt X och V-bryggorna. Belysningsstolpar längst ut bör dessutom förses med kontaktanslutningmöjlighet för att båtägarna skall slippa lägga ut 40 m långa kablar till närmaste kontaktanslutning.
   

 • Tillgång till hamnens båtplatser bör tidigareläggas.
  Grefab börjar sjösätta båtar från och med den 1 april. Det är därför rimligt att hamnen officiellt öppnar från och med detta datum så att man kan gå till sin båtplats från och med den 1 april.
   

 • Pontonbrygga
  Ryktet om att X-bryggan eventuellt skall ersättas av en pontonbrygga visade sig vara sant. Pga bottenförhållanden är det tänkt att den skall förankras med stolpar. Tidsplanen för utbytet är oklar men det finns planer på att göra detta redan under våren 2023.
   

 • 28 augusti 2022
  Kraftigt sugande vågor från Styrsöbolagets färjor har orsakat och fortsätter att orsaka skador på båtar och bryggor på de yttersta bryggorna på Hinsholmen.

  Båtar och delar av de yttersta bryggorna har skadats och förtöjningsringar har ryckts loss från bryggorna. HBK har tidigare påtalat detta bekymmer och problem för Grefab, vars personal dock inte tycks förstå problemet med den rådande situationen. Videon i nedanstående inlägg torde få de flesta personer att reagera på den farliga och allvarliga situationen. Vågorna från färjorna, oftast snabbfärjorna, når inte bryggorna förrän färjorna försvunnit utom synhåll. Denna typ av oerhört kraftiga sugande vågor förekommer ofta ca. kl. 18.15, dock inte alltid. Ibland blir båtens rörelser så häftiga att man riskerar att falla omkull om man vistas inne i båten. Det kan också konstateras att stolpar successivt ger med sig. Vissa stolpar har givit med sig så pass mycket att akterförtöjningen har behövt kortas med ca 0,5 m för att stäven inte skall slå i bryggan. Effekten av de beskrivna vågorna är större än under en "vanlig" storm. Risken för personskador i samband med att man går på eller av båten då dessa vågor oväntat uppträder skall i sammanhanget inte underskattas och om någon skulle råka angöra bryggan i samband med att suget från vågorna oväntat uppträder finns det en uppenbar risk för personskador och skador på den egna eller intilliggande båtar.
   

 • Från båtplatsinnehavare på X-brygan:
  Varje gång Styrsöbolagets snabbfärja passerar så genererar de långa vågor som gör att våra båtar på brygga X rycker och sliter. Det sliter på bryggan (2 pålar byttes i våras) och på våra båtar. I veckan så slets också en förtöjningsringarna loss som ni ser på fotot och det var inte pga hård vind.

  Videon jag tog är från en måndag kl 18.30 och visar vad som händer. Det är också en olycksrisk, om någon är på väg av eller på båten och hamnar mellan båt och brygga, ja det vill vi inte tänka på vad som då kan hända.

  Problemen med dessa vågor har pågått i många år men nu har det blivit ännu värre.

  Hamnvakten har fått videon för att ta den vidare inom Grefab. Hoppas det ger resultat.

  Video som visar de kraftiga vågorna. (Obs! Videon kan ta någon minut eller två att ladda hem.)
   

 • Vetenskaplig artikel på engelska om svall från höghastighetsfärjor i kustnära områden. (pdf)
   

 • 15 juni, 2022 Inbrott i båtar.
  Det har nyligen varit inbrott i ett par båtar. Båtägarna kunde tyvärr inte kontaktas.
  En konsekvens av att inte vara medlem i HBK är att varken vi i styrelsen för HBK eller våra vakter kunnat kontakta resp. båtägare.
   

 • ÅRSMÖTE 2022
  Styrelsen har bestämt att årets årsmöte den 29 mars kl. 19.00 blir digitalt. E-post med information om inloggningsuppgifter till den lösenordsskyddade medlemssidan har sänts till Båtklubbens medlemmar. På denna sida ligger alla dokument som hör till årsmötet. Om du som medlem inte fått meddelandet, t.ex. på grund av ändrad e-postadress ber vi dig skriva till hbk@hinsholmen.se.
   

 • Information om VB-bryggan/vågbrytaren från Grefabs styrelsemöte den 2 februari 2022
  Anders Söderberg rapporterade från projektet Hinsholmens vågbrytare att det nu framkommit i en geoteknisk rapport att alternativ till ny vågbrytare genom stenfyllning ej bedöms möjlig att genomföra på grund av rådande grundförhållanden och att projektet av olika skäl måste framskjutas. Han återkommer i ärendet senare.
   

 • Information från dec. 2021 - om VB-bryggan:
  Det saknas fortfarande information om bryggtyp - stenpir eller pontoner.
  Grefab arbetar med 3 större reinvesteringsprojekt under de närmaste åren. Prioritering mellan projekten kan ändras om förutsättningar ändras för något projekt. Dessutom kan mindre reinvesteringar med syfte att rädda anläggningarna prioriteras och genomföras i samtliga hamnar när ekonomiskt utrymme finns.
   

  Projekt

  Hamn Ram Planerat klart

  Vågbrytare

  Hinsholmen 15 mkr (17 mkr?) April 2022 alt 2024

  Pir

  Saltholmen 5,5 mkr April 2022

  Brygga

  Hovås 10 mkr April 2023


   

 • Nov. 2021 - om VB-bryggan:
  I oktober 2019 meddelade Grefab för Hinsholmens Båtklubb att en pontonbrygga skulle stå klar i april 2020. Man påstod att alla tillstånd var klara, dvs. att man hade fått vattendomstolens och länsstyrelsen tillstånd att riva den befintliga bryggan och ersätta denna med en pontonbrygga.

  Grefab har flera gånger upprepat att en stenkonstruktion inte skulle fungera eftersom geotekniska undersökningar visat att området utanför den befintliga VB-bryggan var ”bottenlöst”.

  I början av oktober 2021 bekräftade dock ordföranden för Grefab att det pågick diskussioner om en stenkonstruktion istället för flytande bryggor.

  På styrelsemöte den 27 oktober får Ramböll i uppdrag att göra ny geoteknisk undersökning av bottenförhållandena kring VB-bryggan. Detta beräknas kosta båtägarna 500.00 - 600.000. Men vad hände med den undersökning som Grefab tidigare refererat till!!??

  I dagsläget, november 2021, råder det uppenbarligen fortfarande stor osäkerhet kring vad som skall hända med VB-bryggan.
   

 • Medlemsantal
  Det är glädjande att kunna konstatera att medlemsantalet i Hinsholmen praktiskt taget fördubblats sedan år 2020. Vi är idag ca. 650 medlemmar men med 1500 båtplatser finns det givetvis potential för många fler.
  Vi vet inte orsaken till detta men tror att en bidragande faktor till den stora ökningen av antalet medlemmar kan vara att många inser fördelarna att kunna bli kontaktade i händelse av tillgrepp. Vi får ju egentligen inte kontakta icke-medlemmar i händelse av tillbud eller tillgrepp.
   

 • Lampor och eluttag
  Belysningen har blivit betydligt bättre på många ställen i hamnen men flera båtägare har klagat på att det saknas belysning längst ut på bryggorna. Dock var halva antalet lampor på VB-bryggan släckta under hela hösten och vintern 2020. Nu, i maj 2021 lyser alla lampor utom en på VB-bryggan. De som utförde arbetet hade tydligen inte tillräckligt många glödlampor med sig.
  Våra egna vakter och Securitas har under hösten rapporterat att det saknas belysning på ett flertal platser i hamnen. Brygga P t.ex. har varit helt släckt under lång tid. Eluttag saknas i tillräckligt antal och avståndet mellan uttag och båt kan vara mellan 30 och 40m. Grefab avser åtgärda belysningen när ingen är i behov av denna!, dvs. när båtsäsongen är över.
   

 • Om den eventuella pontonbryggan (juni 2021):
  Den 12 juni sände Grefabs styrelse en bryggplan till HBK på den planerade pontonkonstruktionen. Det finns två!! fack för större/bredare båtar på planen. En av båtarna som skall ligga på den yttersta platsen ges enligt denna ritning ett avstånd mellan skrovsida och y-bom på ca 17 cm!! Det är uppenbart att den som gjort skissen inte förstår vilka mått som kan betraktas som rimliga och acceptabla. På 12 av båtplatserna anges ett cc-mått till 5m mellan y-bommarna. På dessa platser ligger flera båtar som är avsevärt bredare än 4m. Angivet avstånd medger inte plats för någon av dessa båtar. Fritt avstånd mellan skrovsida och Y-bom blir för vissa båtar 0 m. (Vid 60 cm breda y-bommar återstår ett fritt avstånd mellan bommarna på 4,40.)
   

 • Grefab meddelade i oktober 2019 att alla tillstånd fanns på plats och att vågbrytaren skulle ersättas med en 205 meter lång och 6 meter bred pontonbrygga som skulle stå färdig i början av april 2020. Många har upptäckt att det inte blev så!

  Båtägarna på VB-bryggan har lämnat flera skrivelser till Grefab där man begär ytterligare information. Många båtägare ifrågasätter samtidigt hela den planerade konstruktionen. De långa energirika sugande dyningarna från snabbfärjorna kommer sannolikt att skapa problem med båtar som rör sig fram och tillbaka och även sidledes då dessa vågor rullar in. Förtöjning i stark sidovind kommer att bli mycket besvärlig och sannolikt skada båtarna om de angivna avstånden mellan båt och y-bommar inte avsevärt utökas. Nuvarande dynamisk förtöjning passar mycket bättre under dessa omständigheter och tillåter samtidigt fler båtplatser per brygglängd.

  I sammanhanget bör också påpekas att det är stor skillnad hanteringsmässigt mellan att angöra en brygga med en båt som väger mellan 15 och 25 ton med båtar som kanske endast väger några enstaka ton.  Ledlinor kommer knappast att fungera i samband med y-bommar. Det står dock klart att den nuvarande bryggan inte kommer på plats förrän tidigast 2022 om ens då.
   

 • Utlovad förstärkning och ersättning av saknade pålar under vintern 2020/2021 har uteblivit och båtägarna får alltjämt betala fullpris för de undermåliga och på många ställen oskyddade bryggplatserna.
   

 • Tidigare artiklar om VB-bryggans framtid
   

 • Objuden nattgäst. Den 20 april 2021 kom tillkallad polis och avhyste en objuden nattgäst som övernattat i en båt. Dagen därpå var han tillbaka i Hinsholmen. Den 16 maj förberedde han övernattning i båt som låg olovligt förtöjd intill inre mastkranen. Kvällens vakter upptäckte honom när han var i färd med att krypa in under en presenning över sittbrunnen.
  Saltholmen har haft liknande problem. Oklart om det rör sig om samma person.
   

 • Det är glädjande att allt fler båtplatsinnehavare väljer att bli medlemmar i Hinsholmens Båtklubb. Medlemsantalat har ökat med 65% jämfört med föregående år. Medlem i HBK berättigar till rabatter i flera båttillbehörsbutiker. (Se fliken "Om HBK/Förmåner/rabattlista"). Ett enstaka köptillfälle "betalar" ofta medlemsavgiften. Ditt medlemskort finns att hämta i klubbstugan.
   

 • 2021 års medlemsavgifter och vaktbidrag medger fortsatt bevakning av Securitas.
   

 • Vägen ut längs hamnområdet.
  Denna har under våren bristfälligt lappats och lagats.
   

 • Rampen längst in i hamnen
  Enligt uppgift från Grefab skall det här bli trailerplatser.
   

 • Vild camping
  Förra året började Grefab agera mot "vild camping" i hamnområdet.
   

 • Parkering
  De höjda parkeringavgifterna delas lika mellan Parkeringsbolaget och Grefab.
   

 • Fartbegränsning: Det är fortfarande alltför många båtförare som inte iakttar rådande fartbegränsning inom hamnområdet. Detta bristande omdöme gäller framför allt de båtförare som har sin båtar på Saltholmssidan. Ibland framförs motorbåtarna i hastigheter upp till 20 knop flera hundra meter innanför hamninloppet. Om det blåser mycket framförs båtarna ofta i högre hastigheter än annars och olägenheterna med svall blir naturligtvis större för dem som vistas i sina båtar i hamnen.
   

 • Rabatter
  Medlemmar i HBK får rabatt på diesel vid Styrsö Tången mot uppvisande av medlemskort. Se även rabattlista under fliken Förmåner.
   

 • Wahlborgs Marina:
  Bränsle kan betalas med kontokort dygnet runt på bryggan hos Wahlborgs Marina.
   

 • Vakthållning:
  Datum för vakthållning sänds via sms-påminnelser en vecka före samt dagen före före aktuell vakt. Som komplement till vår egen vakthållning patrullerar Securitas vårt hamnområde under vår, sommar och höst. Då och då kontaktar vakterna styrelsen eller medlemmarna direkt angående båtar som varit dåligt förtöjda. Vi saknar tyvärr telefonnummer och e-postadresser till flera båtägare.
   

 • Roderbladet
  Har Du inte fått Roderbladet? Roderbladets logo på vår förstasida är länkad till sida från vilken Du kan reklamera utebliven tidning.

 

 
 


Appar

 - en mobil applikation för båtklubbskommunikation och båtsamverkan

Vi testar för närvarande Coboatsappen som beskrevs i Roderbladet 2015/3. Appen är ett verktyg för att underlätta kommunikationen mellan båtägare och för att enkelt kunna rapportera olika händelser. Appen har följande funktioner:
 

 • Rapportera / varna: Hjälp andra båtägare genom att i realtid rapporteraom misstänkta händelser, lös förtöjning, borttappad fender etc.

 • Nyheter: Realtidsinformation från båtklubbsledningen, sjöpolis m.fl.

 • Aktivitetskarta: Hur är läget i och omkring båthamnen? Bör ytterligare
  säkerhetsåtgärder vidtas?

 • Kalender: Ha koll på när det är städdag, sjösättning, upptagning eller
  klubbmöte.

 • Kontakter / Grupper: Snabbt finna kontaktuppgifter till en specifik ägare
  av båt eller båtplats alternativt hela båtbryggan eller båtklubben.

 • Chat / meddelanden: Kommunicera med en eller flera båtklubbsmedlemmar
  utan att behöva krångla med telefonnummer eller e-postadresser.

 • Anslagstavla: En virtuell anslagstavla för förmedling av information,
  varor och tjänster inom båtklubben.

 • Erbjudanden: Här kan båtklubben och dess samarbetspartners lägga ut
  erbjudanden till medlemmarna.
   

 • Sjöräddningen
  Appen ger dig väderprognoser samt visar hur havet ser ut vid olika vindstyrkor och väderförhållanden. Man kan också enkelt via ett sms skicka sin position till den som behöver den. Den finns tillgänglig både för android och iPhone.
  Ladda ner den helt kostnadsfritt via android market eller appstore. Läs mer på http://www.sjoraddning.se/sjosakerhet/mobil/.
   

 • Svenska Kryssarklubben
  Med SXK-V appen från Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets får du information om naturhamnar i Bohuslän. Du får också tillgång till väderprognoser för områdena Koster, Smögen och Vinga, samt information från kretsen.


 

 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool