Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2019-04-10Wahlborgs Marina
 


Nu även rabatt hos
 


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"


Båtsamverkan

Inloggning Facebook


HBK är anslutna till båtsamverkan.
Läs mer
>

 
 

Startsida > Stadgar

utskriftsvänlig sida

 

 

STADGAR FÖR HINSHOLMENS Båtklubb, HBK

§ 1.

Hinsholmens Båtklubb, förkortat HBK, med säte i Hinsholmskilens småbåtshamn, Västra Frölunda, har till ändamål att i alla avseenden tillvarata medlemmarnas intressen och arbeta för ett sunt båtliv, en god miljö samt att främja, stödja och verka för fritidsbåtsverksamhetens utveckling och för ett gott kamrat- och sjömanskap.

   

§ 2.

Styrelsen som väljs vid årsmötet skall bestå av minst fem (5) ledamöter varav en ordförande samt minst två (2) suppleanter. Ordföranden väljs på ett (1) år och övriga ledamöter på två (2) år. Hälften av styrelsen väljs varje år.

   

§ 3.

Årsmötet skall välja två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant vilka vardera väljs på ett (1) år. Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper samt lämna revisionsberättelse.

   

§ 4.

Vid varje förenings- och styrelsemöte upprättas protokoll upptagande alla på mötet behandlade frågor.

   

§ 5.

Föreningen avhåller möte då styrelsen anser detta nödvändigt eller då minst 50 medlemmar så påfordrar. Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Kallelse skall anslås minst 8 dagar före mötet. Medlem i föreningen äger rösträtt vid föreningsmöten. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid beslut enligt § 7, § 11 och § 12.

   

§ 6.

Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderåret och materialet skall alltid finnas tillgängligt för revisorerna.

   

§ 7.

Medlemskap erhålls mot erläggande av årsavgift som fastställes av årsmötet. Anmälan om medlemskap lämnas till styrelsen. Medlemskap upphör om ej årsavgift erlägges.

Vidare kan medlem, på förslag från styrelsen, uteslutas ur föreningen av ordinarie, eller extra, föreningsstämma om medlem:

 • motverkar klubbens syften

 • skadar klubbens intressen

 • inte fullgör de skyldigheter som är stadgade

 • eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom föreningen att dess anseende äventyras.

 • För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

  Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

     

  § 8.

  Medlemsavgiften inbetalas till föreningens post- eller bankgiro varefter medlemskapet registreras.

     

  § 9.

  Föreningen tecknas av ordföranden, kassören och sekreteraren var för sig.

     

  §10.

  Styrelsen utser två (2) ledamöter att representera föreningen i samarbetskommittén för båthamnarna i Göteborgsregionen.

     

  §11.

  Föreningens stadgar är fastställda av årsmötet och kan ändras endast av detta. Förslag till stadge- ändringar skall vara utsända med kallelsen till årsmötet för att kunna behandlas vid detsamma. För antagande fordras minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två (2) på varandra följande möten varav minst ett (1) ordinarie.

     

  §12.

  Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas efter till styrelsen inkommen skriftlig motion och avgöras med minst 2/3 majoritet på två av varandra följande möten varav minst ett (1) ordinarie. Befintliga tillgångar skall då till falla båtsporten och skall helt komma en verksamhet till god som bedriver en omfattande ungdomsverksamhet.

     
   

  Dessa stadgar är reviderade 2009-11-16 efter beslut på ordinarie årsmöten 2007-04-10 samt 2008-04-15 och gäller tills vidare.

   

  Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

  tumblr hit tracking tool