Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2024-04-11
Hinsholmens Båtklubb
 


 

10% rabatt på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort från HBK.


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"BåtsamverkanHBK är anslutna till båtsamverkan.

 
 

Startsida > Stadgar

utskriftsvänlig sida

 

 

STADGAR FÖR HINSHOLMENS Båtklubb, HBK

§ 1.

Hinsholmens Båtklubb (Båtförening), förkortat HBK (HBF), org. nr 857209-4921, med säte i Hinsholmskilens småbåtshamn i Västra Frölunda, har som ändamål att i alla avseenden tillvarata medlemmarnas intressen.

   

§ 2.

Styrelsen som väljs vid årsmötet skall bestå av minst fem (5) ledamöter, varav en ordförande samt minst två (2) suppleanter. Ordföranden väljs på ett (1) år och övriga ledamöter på två (2) år. Hälften av styrelsen väljs varje år. Dessutom skall två personer väljas och utgöra valberedning. Dessa väljs på ett år.

   

§ 3.

Årsmötet skall välja en (1) revisor och en revisorsuppleant, vilka vardera väljs på två (2) år. Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper samt lämna en revisionsberättelse.

   

§ 4.

Vid varje förenings- och styrelsemöte upprättas protokoll över alla på mötet behandlade frågor.

   

§ 5.

HBK håller möte då styrelsen anser detta nödvändigt eller då minst 50 medlemmar så fordrar. Årsmötet skall hållas före april månads utgång. Kallelse skall anslås minst åtta (8) dagar före mötet. Medlem i klubben äger rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid beslut enligt § 11 och § 12.

   

§ 6.

HBK:s räkenskaper skall omfatta kalenderåret och materialet skall alltid finnas tillgängligt för revisorn.

   

§ 7.

Medlemskap erhålles mot erläggande av årsavgift som fastställs av årsmötet. Anmälan om medlemskap lämnas till styrelsen. Medlemskap upphör om årsavgift ej erlägges.

   

§ 8.

Medlemsavgiften inbetalas till klubben via plus- eller bankgiro eller swish varefter medlemskapet registreras.

   

§ 9.

Klubben tecknas av ordföranden, kassören eller utsedd redovisningsbyrå och ev. utsedd styrelsemedlem var för sig.

   

§10.

Styrelsen utser två (2) ledamöter att representera HBK i samarbetskommittéer för båthamnarna i Göteborgsregionen.

   

§11.

Klubbens stadgar är fastställda av årsmötet och kan endast ändras av detta. Förslag till stadgeändringar skall finnas tillgängliga på årsmötet för att kunna behandlas vid detsamma. För antagande fordras minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två (2) på varandra följande möten varav minst ett(1) ordinarie årsmöte.

   

§12.

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade minst tre veckor för årsmötet.

   

§13.

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas efter till styrelsen inkommen skriftlig motion och avgöras med minst 2/3 majoritet på två av på varandra följande möten varav minst ett (1) ordinarie.
Befintliga tillgångar skall då tillfalla båtsporten och skall helt komma en verksamhet till godo som bedriver sjöverksamhet.

Dessa stadgar är reviderade 2019 efter beslut på årsmöte 2020 samt ett ordinarie möte och gäller tills vidare.

   
 

 

 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool